Een meesterlijke blik op onderwijs met Paul van Snellenberg

In dit verhaal werpen we een blik op het onderwijs door de ogen van Paul van Snellenberg, schoolleider van basisschool De Pontonnier. Vanuit zijn leiderschapspositie vertelt Paul over de dynamiek en samenwerking onder meesters in het onderwijs, en deelt hij zijn inzichten over het bevorderen van een positieve teamdynamiek binnen de hechte gemeenschap van leerkrachten bij stichting Penta. Ook vertelt hij over het aantrekken van meesters, met specifieke nadruk op leiderschap vanuit een mannelijk perspectief, wat centraal staat in zijn visie. Hoewel er nog ruimte is voor verdere onderlinge verbondenheid, koestert de schoolleider de dynamiek die meesters toevoegen aan het team. Lees verder om meer te ontdekken over de benadering van Paul van Snellenberg en zijn bijdrage aan de onderwijsgemeenschap binnen stichting Penta.

Balans tussen meesters en juffen in teamwerk

Een gebalanceerde mix van meesters en juffen draagt bij aan een harmonieuze werkomgeving. Hoewel er geen strikte 50/50-verhouding is bij De Pontonnier, wordt het streven naar een gelijke verdeling tussen meesters en juffen als wenselijk ervaren. Belangrijk is echter dat de aandacht altijd gericht moet zijn op het kind, ongeacht het geslacht van de leerkracht.

In deze context benadrukt Paul van Snellenberg de levendigheid en samenwerking tussen meesters en juffen in het onderwijs, wat een positieve teamdynamiek binnen de gemeenschap van leerkrachten bij stichting Penta bevordert. Hoewel er ruimte is voor verdere onderlinge verbondenheid, waardeert de schoolleider de dynamiek die meesters toevoegen aan het team. Op De Pontonnier worden de verschillen tussen juffen en meesters duidelijk zichtbaar in hun benadering van regels en uitdagingen. Terwijl juffen vaak geneigd zijn om voorzichtig te overleggen en alles grondig te doordenken, tonen meesters meer neiging tot actie, waarbij ze eerst handelen en vervolgens evalueren. Deze diversiteit in aanpak zorgt voor een levendige dynamiek op school, waarin zowel overleg als daadkracht een plek vinden in het streven naar een avontuurlijke en succesvolle leeromgeving.

Effectieve onderwijsmethoden en de rol van de leerkracht

Op basisschool De Pontonnier staat de leerkracht centraal in het onderwijsproces. We maken gebruik van goed doordachte onderwijsmethoden, zoals het EDI-model (Expliciete Directe Instructie). EDI is een vorm van metacognitief lesgeven, wat betekent dat de leerkracht bewust is van hoe hij of zij instructie geeft, wanneer bepaalde technieken worden gebruikt, waarom bepaalde methoden worden toegepast en wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkracht speelt hierin een centrale rol. Samen met ondersteunende aanpakken biedt EDI leerkrachten regie en helpt het bij het stellen van heldere doelen, zodat zij hun lesgeefvaardigheden op een
effectieve manier kunnen toepassen.

Differentiatie in de klas

Differentiatie, waarbij de leerkracht rekening houdt met verschillende leerstijlen, vraagt om slimme vaardigheden. Het opbouwen van een sterke band tussen leerkrachten en het open communiceren met een interne begeleider/kwaliteitscoördinator is van onschatbare waarde.

Betrokkenheid van ouders bij het leerproces en persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten

Wij hechten waarde aan ouderbetrokkenheid, maar de regie en beslissingsbevoegdheid liggen bij de school en de leerkracht. De leerkracht bekijkt wat er nodig is en bespreekt dit met de ouders. Tegelijkertijd hebben ouders ook de verantwoordelijkheid om hun kind actief te ondersteunen, bijvoorbeeld door samen te lezen, open vragen te stellen, hoge verwachtingen uit te spreken en positieve aanmoediging te geven richting school.

Visie op onderwijs en vooruitblikken op de toekomst

Bij De Pontonnier hechten we veel waarde aan taal, lezen en rekenen, maar we beseffen ook dat er meer nodig is dan dat alleen. Zelfmotivatie en bredere denkvaardigheden zijn minstens zo belangrijk. We geloven sterk in het aanleren van doorzettingsvermogen en het stimuleren van zelfvertrouwen, al vanaf jonge leeftijd.

De visie is dat deze eigenschappen de basis vormen voor een levenslange leergierigheid en veerkracht. We kijken hier verder dan alleen de standaard lesmethoden en willen een dynamische klasomgeving creëren waarin kinderen niet alleen kennis vergaren, maar ook ontdekken waar hun eigen krachten liggen.

De rol van de leerkracht zie ik niet alleen als begeleidend, maar vooral ook als inspirerend. Mijn streven is om een leeromgeving te creëren waarin elke leerling nieuwsgierigheid ervaart, de moed heeft om vragen te stellen en actief deelneemt aan zijn of haar eigen leerproces.

Ik geloof in voortdurende aanpassing en vernieuwing. Daarom omarmen we nieuwe maar bewezen leermethoden en technologieën die inspelen op de veranderende behoeften van onze leerlingen. Door te investeren in hun groei en ontwikkeling, bereiden we hen voor op een toekomst waarin kennis, vaardigheden en een nieuwsgierige geest cruciaal zijn.

Deze visie strekt verder dan alleen het opleiden van leerlingen; het gaat om het vormen van toekomstige leiders, denkers, probleemoplossers, de makers, ondersteuners. Samen met het team kijk ik uit naar een boeiende reis waarin we samen met onze leerlingen de horizon van kennis en mogelijkheden verkennen.

Aantrekkelijkheid van het beroep

In het onderwijs streven we naar een omgeving waarin zowel mannen als vrouwen zich aangetrokken voelen tot het beroep. Het toeschrijven van verantwoordelijkheden maakt het vak van leerkracht aantrekkelijker voor mannen. Het gaat hierbij niet alleen om lesgeven, maar ook om actieve betrokkenheid bij besluitvorming en het vormgeven van het onderwijsbeleid.

Financiële groei speelt een belangrijke rol bij het aantrekken en vooral behouden van meer mannen in het onderwijs. Dit impliceert niet alleen het bieden van competitieve salarispakketten, maar ook het behouden van fulltime mogelijkheden. Het erkennen en waarderen van de inzet van mannen in het onderwijs kan bijdragen aan een gezonde en diverse onderwijsgemeenschap.

Flexibiliteit in werkuren en loopbaanontwikkeling kunnen sleutelfactoren zijn die mannen aanmoedigen om in het onderwijs te stappen. Door deze mogelijkheden te bieden, creëren we een omgeving waarin zowel mannen als vrouwen hun professionele pad kunnen vormgeven op een manier die past bij hun individuele behoeften en ambities.

Een belangrijk aspect van het bevorderen van diversiteit in het onderwijs is de actieve betrokkenheid van mannen bij beleidsvorming. Door mannen een stem te geven in de besluitvorming, ontstaat er een evenwichtige en inclusieve benadering van het onderwijs. Dit niet alleen ten goede van de mannen zelf, maar ook ter verrijking van de leerervaring van de leerlingen.

Zo streven we ernaar om een aantrekkelijke en inclusieve onderwijsomgeving te creëren, waar mannen en vrouwen gezamenlijk bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de volgende generatie.

Penta Meestert: Een nieuw hoofdstuk!

Penta Meestert is opnieuw zichtbaar binnen stichting Penta en zoekt de verbinding op met de Penta Academie en het stagebureau. Er zit echter een interessante gedachte achter. Door mannelijke stagiairs te koppelen aan ervaren mannelijke collega’s ontstaat er een soort verbondenheid. Dit lijkt te helpen om de passie voor het vak te behouden. Rik Meester van De Pontonnier is nu eigenaar van dit initiatief. Niet als een groots verhaal, maar gewoon als een volgende stap om dingen een beetje beter te maken. Zo gaat het hier bij Penta. Kijken wat werkt, aanpassen waar nodig, en gewoon vooruit blijven gaan. Het verhaal van Penta Meestert gaat door, als een praktische reis vol mogelijkheden en nieuwe ervaringen.

Tot slot

Dit interview met Paul van Snellenberg heeft de schijnwerper gericht op de onderwijspraktijken binnen stichting Penta. We kregen hierin een inkijkje in zijn visie op het beroep van leerkracht, de effectieve onderwijsmethode EDI (Expliciete Directe Instructie) waarin de leerkracht centraal staat, en de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten, waarbij de waardevolle rol van meesters benadrukt wordt.