Privacybeleid

Stichting Penta verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Stichting Penta vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting Penta is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van jou als leerling of, wanneer u dit als ouder leest, uw kind (hierna: de leerling). In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van de leerling omgaan. Als uitgebreidere, meer juridische uitleg van de omgang met persoonsgegevens verwijzen wij naar het Privacyreglement van Stichting Penta, wat op verzoek ter beschikking wordt gesteld.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van de leerling?

Wij verwerken persoonsgegevens van de leerling voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met de leerling hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

Stichting Penta verwerkt persoonsgegevens van de leerling om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de persoonsgegevens nodig om de leerling aan te melden als leerling op onze school, om de voortgang bij te houden en om de leerling in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en leerplicht.

Persoonsgegevens die niet aan een van de bovenstaande twee grondslagen voldoen zullen wij alleen met toestemming verwerken. Als voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal)

Welke persoonsgegevens verwerken wij van de leerling?

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens, waarvan wij een aantal rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze persoonsgegevens is dan ook een voorwaarde om de leerling in te kunnen schrijven bij Stichting Penta. Wij ontvangen ook persoonsgegevens via het ondersteuningsteam.

Welke persoonsgegevens wij van de leerling verwerken kun u terugvinden onderaan deze toelichting in de tabel Categorieën van persoonsgegevens.

Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij ook medische persoonsgegevens van de leerling verwerken. Dit beperkt zich enkel tot persoonsgegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat de leerling epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Stichting Penta zal u nooit dwingen dergelijke persoonsgegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens van de leerling?

Bij het verwerken van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de persoonsgegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om persoonsgegevens van de leerling te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de persoonsgegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de persoonsgegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Penta. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke persoonsgegevens er verwerkt worden en hoe deze persoonsgegevens beveiligd worden.

Wij zullen de persoonsgegevens van de leerling niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de persoonsgegevens van de leerling nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

Wij gebruiken systemen waarin persoonsgegevens zoveel mogelijk versleuteld opgeslagen worden en alleen die medewerkers kunnen bij de persoonsgegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Als u er belangstelling voor heeft kunnen wij u een overzicht geven van de bewaartermijnen die wij hanteren.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van een leerling?

Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van de leerling verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting Penta. U heeft altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze persoonsgegevens ook bij organisaties waarmee wij deze persoonsgegevens van de leerling delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om persoonsgegevens van de leerling te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de persoonsgegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de persoonsgegevens, die wij van de leerling verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.

Stichting Penta zal geen besluiten nemen over de leerling, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van de leerling, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens onderaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens:

Via onderstaande link kunt u de categorieën van persoonsgegevens raadplegen
Opsomming categorieën persoonsgegevens

Cookieverklaring

Via onderstaande link kunt u onze cookieverklaring downloaden
Cookieverklaring downloaden

Contactgegevens:

Stichting Penta
Maelsonstraat 28-d
1624 NP Hoorn
0229 21 91 71

info@stichtingpenta.nl
KvK: 41234375

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:

fg@stichtingpenta.nl