MR en GMR

 

MR

Alle Penta-scholen hebben een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een ouder- en een personeelsvertegenwoordiging.

 

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

De GMR van stichting Penta bestaat uit minimaal 10 en maximaal 12 personen. Gekozen is voor een GMR van 5 ouders en 5 leerkrachten, waarbij indien mogelijk ieder één van de beleidsterreinen vertegenwoordigd zoals die ook voor de Raad van Toezicht gelden, namelijk:

Financiën en Economie

Human Resource Management (HRM)

Bestuurlijke verhoudingen

Onderwijs en jeugdzorg

Filosofie, antropologie en theologie

 

De GMR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Ronald Driehuis

Jeroen Goutier

Esther Harkema

Kourosh Mir Haghgouyan

Mary-Lou Holla

 

Personeelsgeleding:

Sandra Jong

Louise Klein

Lonneke Lamers (voorzitter)

Jacqueline Schouten

Willem Steeman (secretaris)

 

In de GMR-vergaderingen worden onderwerpen besproken die voor alle Penta-scholen van belang zijn.

De bestuurder dient over een aantal zaken, bijvoorbeeld over personeel en de schoolorganisatie, instemming c.q. goedkeuring te vragen aan de GMR.

De voorzitter van de GMR is mevrouw Lonneke Lamers, werkzaam als leerkracht/Intern Begeleider op de Bernardus van Bockxmeerschool.