Klachten

 

Klachtenprocedure op de scholen

 

1) U gaat in gesprek met met degene tegen wie de klacht gericht is.

 

2) U gaat met uw klacht in gesprek met de schoolleiding.

 

3) U gaat in gesprek met de Interne vertrouwenspersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders).

 

4) Via de schoolleiding of de interne contactpersoon wordt de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld om te bemiddelen tussen u en degene tegen wie de klacht gericht is. Dit gaat met name om klachten over ongewenst gedrag.

 

5) Bij klachten van ernstiger aard wordt de externe klachtencommissie benaderd.

 

ad 3)

De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Penta-school.

 

ad 4)

De externe vertrouwenspersonen kunnen ingeschakeld worden via:

GGD Hollands Noorden

t.a.v. Externe vertrouwenspersoon

Antwoordnummer 251, 1800 VB  ALKMAAR

Telefoon: 088 - 0100555

Contactpersonen:

Mevrouw I. Ursem en mevrouw E. Labree

 

ad 5)

Stichting Penta is aangesloten bij de Landelijke Bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, onderdeel van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO).
Heeft u klachten over een beslissing of het gedrag van een leerkracht of een ander die bij de school betrokken is, kunt u uw klacht per post indienen bij:

Landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
De heer mr H. Nentjes, ambtelijk secretaris
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag

Telefonisch is de commissie bereikbaar op: 070-3861697 (9.30-15.00 uur)

Mailadres: info@gcbo.nl
 

(NB: Uw klacht dient tevens per post verstuurd te worden. Een brief per mail is niet voldoende.)

Op de website van GCBO (www.gcbo.nl) vindt u onder ’Klachten’ nadere informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie.

 

Tot slot: Bij de Inspectie van het Onderwijs zijn vertrouwensinspecteurs aanwezig.
Ouders, leerlingen, leraren, directies en besturen kunnen bij de vertrouwensinspecteur om advies vragen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen of extremisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111.