Raad van Toezicht


Vanaf januari 2013 heeft Stichting Penta een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en vergadert 7 maal per jaar, waarvan 2 maal gezamenlijk met de GMR.

De diverse commissies komen meerdere malen per jaar bij elkaar en fungeren mede als klankbord voor de bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft tevens de werkgeversrol richting de bestuurder.

In de statuten staat het volgende over de taak van de Raad van Toezicht: 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur (= bestuurder) en op de gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen, een en ander met het oog op de belangen van de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen en de maatschappelijke legitimatie van de stichting.

 

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Penta bestaat uit de volgende personen:

De heer J.C. Meijers (Jan Kees)
Deskundigheidsgebied: bestuurlijke verhoudingen
Voorzitter RvT en lid Remuneratiecommissie RvT
Benoemd: januari 2013 herbenoemd: augustus 2016, aftredend: augustus 2020

De heer C. de Raadt (Cor)
Deskundigheidsgebied: onderwijs en jeugdzorg
Vice-voorzitter RvT en lid Commissie Onderwijs & Identiteit RvT
Benoemd: januari 2013, herbenoemd augustus 2017, aftredend: augustus 2021

De heer H.G. Wokke (Henk)
Deskundigheidsgebied: financiën en economie
Lid RvT en voorzitter Auditcommissie RvT
Benoemd: augustus 2015, herbenoembaar: augustus 2019

Mevrouw T. van Lente-Griffioen (Tineke)
Deskundigheidsgebied: Filosofische, antropologische, theologische achtergrond
Lid RvT en lid Commissie Onderwijs & Identiteit RvT
Benoemd: januari 2013, aftredend: augustus 2018

De heer T.A.C. Karsten (Theo)
Deskundigheidsgebied: HRM (statutaire zetel GMR)
Lid RvT, lid Auditcommissie RvT en lid Remuneratiecommissie RvT
Benoemd: januari 2013, herbenoemd: augustus 2016, aftredend: augustus 2020

 

De Raad van Toezicht kan via de mail benaderd worden: RvT@stichtingpenta.nl met zaken die hen in hun toezichthoudende rol helpen. 

Individuele zaken kunt u - afhankelijk van het onderwerp - neerleggen bij de school of de bestuurder.