Talentmanagement


Leidend binnen Penta is de visie dat betutteling (c.q. paternalisme) een lerende organisatie in de weg staat en het geven en ontvangen van goed onderwijs belemmert. De inzet is dat er uiteindelijk binnen Penta niet betutteld wordt, niet naar directeuren en niet naar leerkrachten. Niet betutteld worden betekent zelf de regie hebben in een vrije ruimte met zo weinig mogelijk kaders.

De besturingsfilosofie waaraan dit is ontleend heet Policy Governance (zie ook onder ‘Organisatie’). Het doorvertalen van de beginselen van Policy Governance in de Penta-organisatie is vooral een cultuur- en perceptieverandering.

Zelf de regie te willen en kunnen voeren hoort bij uitstek bij professionals, zoals directeuren en leerkrachten. Om dit te kunnen, dient er aan een aantal randvoorwaarden voldaan te zijn:

Vanuit de organisatie:

- Een afrekencultuur is uit den boze, vanuit angst is het lastig om je vrije ruimte in te vullen;
- Van controle naar vertrouwen;
- Niet in detail voorschrijven hóe, maar in algemene zin beschrijven wát.

Vanuit de professionals:

- Vaardigheden in huis hebben om op een professionele manier met elkaar om te gaan (bijvoorbeeld feedback kunnen geven en ontvangen);
- Basiscompetenties beheersen;
- Vanuit je aanleg en talenten werken.

Wij gaan er vanuit dat iedere leerkracht basiscompetenties beheerst en dat, als dit niet het geval is, in een professionele cultuur de professional zelf hiervoor de verantwoordelijkheid neemt (geen betutteling - zelf de regie nemen).

Bovenstaande is de reden dat binnen Penta het functiegebonden competentiemanagement voor de leerkrachten naar de achtergrond is verschoven. Onze focus ligt nu op talentgebonden competentiemanagement, met als doel het welzijn van de leerkrachten te bevorderen. Hierbij wordt vooral ingezet op het ontwikkelen van talenten in de organisatie. Iets wat uiteindelijk in de klas zijn beslag moet krijgen.