Missie


De missie van Penta is als volgt geformuleerd: ‘De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel het doen geven en bevorderen van onderwijs op oecumenische, Protestants-christelijke en Rooms-katholieke scholen voor basisonderwijs op basis van haar religieuze identiteit.’

Deze identiteit uit zich met name in de omgang met elkaar waarbij respect, zorg, aandacht en verantwoordelijkheidsbesef belangrijk zijn. De stichting streeft ernaar om leerlingen een veilige en gestructureerde omgeving te bieden met duidelijke regels waarbinnen zij zich maximaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Uit de missie blijkt de kern van de maatschappelijke opdracht zoals Stichting Penta die ziet: het verzorgen van goed onderwijs, waarin het kind centraal staat.